Regulamin zakupów na odległość:

 1. Właścicielem domeny i sklepu internetowego mozos.pl jest firma MOZOS SP. Z O.O. z siedzibą przy Sokratesa 13/37, 01-909, w Warszawie; NIP:PL1182229831; KRS: 0000925112;  sklep@mozos.pl
 2. MOZOS (zwany dalej sprzedawcą) prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż odbywa się między sprzedawcą a dowolną osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną (zwaną dalej klientem) – z pomocą sklepu internetowego MOZOS lub za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie MOZOS potwierdza znajomość treści regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego;
 5. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 6. Rejestracja w sklepie MOZOS jest nieobowiązkowa, ma charakter bezterminowy oraz tworzy indywidualne konto klienta. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z MOZOS zakresie konta użytkownika posługując się oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Jeżeli rozwiązanie umowy powstało po złożeniu zamówienia przez klienta oświadczenie wchodzi w życie w momencie jego zrealizowania przez sprzedawcę.
 7. Wszystkie produkty oferowane w MOZOS oraz w serwisie aukcyjnych allegro.pl są fabrycznie nowe (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie inaczej). Produkty są wolne od wad fizycznych, prawnych i są legalnego pochodzenia.
 8. Produkty na portalu aukcyjnym allegro oraz na sklepie internetowym MOZOS są wyrażone w polskich złotych i są podane w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Dostarczenie faktury VAT odbywa się za pośrednictwem drogi elektronicznej – chyba, że klient zaznaczy wyraźnie inaczej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej).
 10. Klient posiada prawo do odmówienia zgody na elektroniczną fakturę zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli elektronicznie na adres sklep@mozos.pl. W przypadku braku akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o braku akceptacji MOZOS traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 11. Błędy powstałe poprzez niewłaściwe dane podane do wystawienia faktury VAT przez kupującego wyłączają odpowiedzialność MOZOS.
 12. Na łączny koszt produktu składa się cena produktu brutto oraz koszt dostawy z wybranej opcji przy składaniu zamówienia.
 13. Płatność za zakupiony towar odbywać się może na kilka poniższych możliwych sposobów:
  • Na rachunek bankowy właściwy dla sprzedawcy – przed otrzymaniem produktu (przedpłata). Proforma zostanie wygenerowana i wysłana na adres mailowy zgodny z danymi podanymi w zamówieniu. Klient ma maksymalnie 7 dni na zrealizowanie płatności licząc od dnia zawarcia umowy. W przypadku jej braku zamówienie zostaje anulowane.
  • Przez system szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet, PayU, oraz PayPal. Więcej o nich w zakładce płatności i dostawa.
  • W systemie ratalnym (wyłącznie za pośrednictwem platformy allegro.pl oraz Payu).
  • Płatność przy odbiorze (pobranie).
 14. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich zgodnie z cennikiem podanym kategorii dostawy.
 15. Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu informacji mailowej od obsługi sklepu o gotowości zamówienia do odbioru.
 16. Czas dostarczenia zakupionych produktów wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Na czas ten składa się kompletowanie zamówienia oraz dostawa.
 17. Zachęcamy do zweryfikowania braku uszkodzeń mechanicznych przy kurierze. Przy ewentualnych wątpliwościach prosimy o telefon lub mail zgodny z danymi w zakładce kontakt. Jakiekolwiek widoczne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi i wykonać protokół szkody.
 18. MOZOS w przypadku niektórych asortymentów zastrzega sobie możliwość ograniczenia form płatności i dostawy. W przypadku braku akceptacji klienta umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 19. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przypadku jego braku okres ten wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy (na podstawie paragonu). Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 20. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 21. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 22. Część produktów posiada zewnętrzny serwis gwarancyjny. Informacje o adresach autoryzowanych punktów gwarancyjnych znajduje się na stronie producenta.
 23. Zgłoszenie reklamacyjne, zgłoszenie zwrotu, zgłoszenie gwarancyjne, zgłoszenie rękojmi (klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – chyba, że MOZOS bez zwłoki wymieni produkt na wolny od wad – maksymalny czas rozpatrzenia to 14dni od daty zgłoszenia) prosimy zgłaszać za pośrednictwem systemu znajdującego się pod adresem: https://www.serwis.mozos.pl
 24. Klient po rejestracji w systemie RMA firmy MOZOS otrzymuje indywidualne konto na potrzeby zgłoszenia.
 25. Firma MOZOS udziela gwarancji na sprzedawane produkty zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi pod linkiem: https://mozos.pl/karta-gwarancyjna-mozos/
 26. Po wykonaniu zgłoszenia klient otrzymuje numer RMA który należy umieścić na paczce i zgodnie z protokołem zlecenia (należy wydrukować i dołączyć do przesyłki) nadać paczkę bezpośrednio do sprzedającego.
 27. Wszystkie pozostałe informacje można uzyskać na stronie https://www.serwis.mozos.pl bądź mailowo serwis@mozos.pl.
 28. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty od nabycia których zgodnie z obowiązującym prawem nie można odstąpić.  Termin 14 dniowy jest liczony od momentu otrzymania produktu przez klienta. Oświadczenie należy wysłać mailowo na adres:
  • sklep@mozos.pl
  • Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (słuchawki dokanałowe, douszne). Interpretacja Uokik (art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta).
 30. Klient bierze odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu poprzez korzystanie z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia funkcjonalności i cech towaru.
 31. Przedsiębiorca może wezwać konsumenta do zapłaty wysokości odszkodowania za zużycie towaru. Wymagalna wierzytelność przedsiębiorcy (sprzedawcy) może być przez niego potrącona z kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi w wyniku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży. Jeśli konsument nie zgadza się ze stanowiskiem przedsiębiorcy (sprzedawcy), wówczas otwiera się droga postępowania cywilnego.
 32. W związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni należy dostarczyć przedmiot niezwłocznie bo dokonanym oświadczeniu odstąpienia w stanie niezmienionym wraz z całym zestawem akcesoriów i innych elementów będących integralną częścią zakupionego przedmiotu.
 33. W przypadku kiedy klient dostarcza przedmiot w sposób inny niż najtańszy możliwy (niezbędny do bezpośredniego otrzymania przez sprzedającego) MOZOS nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 34. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 35. Logowanie do sklepu odbywa się bezpośrednio po rejestracji i akceptacji treści niniejszego regulaminu.
 36. Dokonując rejestracji nieobowiązkowej na stronie MOZOS klient:
  • Wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie MOZOS i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego.
  • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą handlową o promocjach, wyprzedażach, nowościach i konkursach.
  • Akceptuje regulamin sprzedaży MOZOS
 37. MOZOS może zmienić zapisy Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MOZOS zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 38. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 39. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MOZOS będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 Załączniki:

DOC:  Oświadczenie-odstąpienia-od-umowy-zawartej-na-odległość